Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøprogram i jordbruket

Landskap speiles i vann. (Copyright: Vera Gjersøe )

Miljøprogramsatsinga skal bidra til å målrette miljøarbeidet i jordbruket, synleggjere den samla miljøinnsatsen i jordbruket og auke forankringa av miljøarbeidet både regionalt og lokalt.

 • Nasjonalt miljøprogram

  Nasjonalt miljøprogram omfattar nasjonale mål og strategiar og nasjonale verkemiddel. I tillegg gjev det rammene for dei regionale miljøprogramma. Du kan lese meir om nasjonalt miljøprogram i rapporten Nasjonalt miljøprogram 2012.

 • Informasjons- og utviklingstiltak innan miljø

  Føremål og fagområde

  Midlane skal bidra til auka kunnskap og informasjon om forureining og kultur- og naturmiljø, samt tiltak som fremjar miljøvennlege driftsformer og berekraftig ressursforvalting. Det er midlar både til sentrale og fylkesvise tiltak. Midlar til sentrale tiltak skal bidra til at miljømåla i landbrukspolitikken vert nådde.

  Det er eit mål å spreie informasjon om miljøtiltak i jordbruket og om miljøinnsatsen i jordbruket til næringsutøvarar, rådgjevingsteneste, forvalting og samfunnet elles.

  Midlar til sentrale tiltak

  Midlar til sentrale tiltak skal primært bli nytta til prosjekt av nasjonal karakter. Midlane kan også bli nytta til prosjekt lokalt eller regionalt som det er særleg viktig eller av nasjonal interesse å få meir kunnskap om. Prosjekta skal ivareta informasjons- og formidlingsbehov knytt til verkemidla i nasjonalt miljøprogram. Dei skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvalting og til å vidareutvikle dei miljøretta verkemidla, samt bidra til at ny miljøkunnskap raskt kan bli implementert i praktisk jordbruk.

  Spørsmål om aktuelle tiltak, forslag eller søknader om midlar skal rettast til Statens landbruksforvalting (SLF). Det er ikkje utarbeidd eige søknadsskjema for desse midlane. Prosjekta vert utvikla i dialog mellom oppdragstakar og SLF, som innvilgar og utbetalar midlar. Det vert stilt krav til mottakar av midlane med omsyn til prosjektplanar, resultat, rapportering, mm.

  Midlar til fylkesvise tiltak

  Midlar til fylkesvise tiltak skal primært støtte opp under dei regionale miljøtilskota (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), gjennom regionale og/eller lokale utviklingsprosjekt som styrkar det faglege grunnlaget for iverksetjing av tiltak. Det er eit mål med auka målretting av tiltak og verkemiddel. Midlane skal bidra til at resultat og verknader av tiltaka når næringsutøvarane.

  Midlane skal nyttast til næringsretta tiltak, og ikkje til ordinære drifts- og administrasjonskostnader. Behov og prioriteringar i kvart einskild fylke vil avgjere bruken av midlane. Kva for område og tiltak som vert prioritert vil difor variere mellom fylker og over tid. Ved spørsmål angåande desse midlane kan ein vende seg til fylkesmannen.

 • Presentasjonar på seminar