Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regionalt miljøprogram

Kyr og sjø. (Copyright: Ronny Meyer)

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Det er satt av 448,5 millioner kroner over jordbruksavtalen til søknadsomgangen 2013.

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensing til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

 • Bakgrunn

   Regionale miljøprogram (RMP) ble innført i 2005. Tilskuddene skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker en lang rekke miljøområder.

  Miljøtiltakene er delt inn i hovedkategoriene kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensning. Kulturlandskapstiltak kan være å ivareta gamle kulturminner eller å opprettholde verdifulle slåtte- og beitemarker. Tiltak mot forurensning kan være å hindre erosjon og avrenning ved mer skånsom jordarbeiding. Fylkene bestemmer selv hvilke tiltak som skal inngå i det regionale miljøprogrammet og gjør en prioritering av tilskuddssatser.Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene, på samme måte som for produksjonstilskudd. Hovedvekten av midlene i ordningene utbetales per areal eller per beitedyr.

  Jordbruket har behov for økte tiltak for å oppfylle målene for vannmiljø, spesielt knyttet til utvalgte vassdrag. Gjennom en styrking av tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. Det er videre behov for styrket miljøinnsats på områdene kulturlandskap, kulturmiljøer og naturmangfold i alle fylker. Innsatsen her sees i sammenheng med Miljøverndepartementets midler til utvalgte naturtyper.

 • Fylkesvise forskrifter for RMP

  De regionale miljøprogrammene blir laget gjennom en åpen prosess hvor frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen involveres. Tiltakene i miljøprogrammene blir prioritert ut i fra hva som er de største miljøutfordringene i fylket. Programmene gir føringer for bruken av kommunale miljøvirkemidler i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket).

  Mer informasjon om miljøprogrammet i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens miljøprogramsider.

  Her finner du lenke til regionalt miljøprogram i hvert fylke

  De fylkesvise programmene ble rullert i 2012, og ny programperiode er 2013 – 2016. I rulleringen er det lagt vekt på å styrke målretting av midlene til tiltak som gir mest miljønytte. I ny programperiode har fylkene utformet støtteordningene innenfor en forhåndsdefinert nasjonal meny. Menyen gjør det lettere å rapportere på den samlede miljøinnsatsen i jordbruket, samt at tiltakene er mer harmonisert på tvers av fylkesgrensene. Overgangen til menysystemet må også ses i sammenheng med et nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem (eStil) som tas i bruk i 2013.

 • Søknad om miljøtilskudd

  Søknad om regionalt miljøtilskudd skal sendes til kommunen. I år kan jordbruksforetakene for første gang søke elektronisk vi a Altinn. Les mer om hvordan du søker elektronisk her.

  Hvis du har spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskudd, ta kontakt med kommunen eller Fylkemannens landbruksavdeling.