Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd frukt og grønt

Plommer

Det finnes flere tilskuddsordninger på grøntsektoren:

..

 • Distrikts- og kvalitetstilskudd frukt, bær og grønnsaker

  Har du produsert og levert frukt, bær, tomater, agurker eller salat til omsetningsledd som er godkjent at Statens landbruksforvaltning, kan du få distrikts- og kvalitetstilskudd. Du finner liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne siden. Der står det også hva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd.

  Du søker på samme søknadsskjema som resten av produksjonstilskuddene, der søknadsfristen er 20. januar. Du kan da få tilskudd for frukt og grønt som er produsert og levert i året før søknadsfristen. Det er en forutsetning for utbetaling at mengden produkter i søknaden samsvarer med hva omsetningsleddene har rapportert til Statens landbruksforvaltning.

  For å få tilskudd, må du ha levert mer enn minstekvantumet:

  Produkt

  Minstekvantum

  Frukt

  2 000 kg

  Bær

  1 000 kg

  Samlet for tomat og slangeagurk      

  2 000 kg

  Salat (også friland)

  5 000 stk

  Vilkårene for å kunne motta tilskudd til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 6.

  Tilskuddssatsene finner du i veiledningshefte for produksjonstilskudd i jordbruket.

 • Distriktstilskudd potet i Nord-Norge

  Det gis tilskudd til matpoteter dyrket i Nordland, Troms og Finnmark, og som er levert til omsetningledd som er godkjent av Statens landbruksforvaltning. Du finner liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne siden. Der står det også hva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd.

  Med matpotet menes rå, uskrellet potet i vasket eller uvasket tilstand som tilbys forbruker, og potet til konsum som er bearbeidet gjennom oppdeling, skrelling og/eller koking.

  Du søker på samme søknadsskjema som resten av produksjonstilskuddene, der søknadsfristen er 20. januar. Du kan da få tilskudd for matpoteter som er produsert og levert i året før søknadsfristen. Det er en forutsetning for utbetaling at mengden produkter i søknaden samsvarer med hva omsetningsleddene har rapportert til Statens landbruksforvaltning.

  Vilkårene for å kunne motta tilskudd til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 6.

  Søknadsskjema er felles med søknadsskjema for øvrige produksjonstilskudd, der søknadsfristen er 20. januar. Satsen finner du i veiledningshefte for produksjonstilskudd i jordbruket.

 • Epler og pærer til pressing

  Distrikts- og kvalitetstilskudd frukt og grønt er utvidet til å omfatte epler og pærer til pressing. Det er ikke kvantumsavgrensing per produsent.

  Du får tilskuddet dersom du selger frukten til et omsetningsledd som er godkjent av Statens landbruksforvaltning for pressing. Ditt eget foretak kan bli godkjent som omsetningsledd. Du finner liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne siden. Her står det også hva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd. 

  Solgt kvantum til pressing blir kontrollert mot rapporteringen fra det godkjente omsetningsleddet.Dersom du presser frukten selv, og har fått godkjenning av Statens landbruksforvaltning til dette, må du kunne dokumentere mengden frukt som er presset ved attestasjon fra revisor eller autorisert regnskapsfører. SLF kan i de tilfeller det brukes frukt av egen avling til pressing, kreve framlagt omsetningsoppgaver over solgt saft som en del av kontrollgrunnlaget.

  Foretak kan bli godkjent som omsetningsledd for epler og pærer til press av Statens landbruksforvaltning, og du kan da både presse egen frukt og kjøpe epler og pærer fra andre. De jordbruksforetakene du kjøper frukten av, kan da motta tilskudd for epler og pærer levert til press.

  Du kan lese mer om godkjente omsetningsledd nedenfor.

 • Godkjente omsetningsledd

  For å kunne få tilskudd til frukt og grønt, må produktene leveres til et godkjent omsetningsledd. Sagt på annen måte, foretak som kjøper og selger frukt og grønt, kan bli godkjent at Statens landbruksforvaltning, slik at leverandørene kan få tilskudd for produktene sine.

  Liste over godkjente omsetningsledd ligger nedenfor.

  Hvem kan bli godkjent omsetningsledd?

  Fruktlager, grossister og konservesindustri som mottar frukt, bær, grønnsaker og poteter kan bli godkjent omsetningsledd.
  Jordbruksforetak som bruker egne epler/pærer til press, eller kjøper epler/pærer fra andre for å presse, kan blir godkjent omsetningsledd for epler og pærer til press.

  Kravenefor at et foretak kan bli godkjent omsetningsledd står i forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd.:

  - Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret
  - Foretaket må selv ha direkte kontakt med leverandører
  - Foretaket må ha en administrasjon som kan utføre de oppgavene som trengs for rapportering
  - Regnskaps- og revisjonsopplegget må tilfredsstille kravene til dokumentasjon og kontroll
  - Fakturering/avregning må skje i foretakets navn
  - Foretaket må disponere tilfredsstillende lokaler for behandling ogo lagring av de varer som omsettes, samt disponere nødvendig kjølekapasitet.
  - Foretaket må innen 15. februar sende inn revisorbekreftede årsoppgaver elektronisk, og samtidig sende inn revisjons- og kontrollskjema som skal bekrefte antall foretak og totalmengde som er på den elektroniske årsoppgaven.

  Alle godkjente omsetningsledd mottar ved årsskriftet et brev (rundskriv) fra Statens landbruksforvaltning. Det forklarer hvordan rapporteringen og innsendingen skal gjøres. Denne rettledningen finner du også under "Regelverk" i venstremenyen på denne siden.

  Hvordan bli godkjent omsetningsledd?

  Søknadsfrist for å bli godkjent som nytt omsetningsledd er 1. juni det året dere skal motta frukt, bær og grønt. Søknaden sendes til Statens landbruksforvaltning på skjema som du finner helt til venstre på denne siden.

   

 • Tilskudd til fruktlager

  Tilskudd til fruktlager kan gis til godkjente fruktlagre. I grunnlaget for fordeling av midlene brukes den mengden frukt som lageret har mottatt fra foretak (produsenter). Den totale tilskuddsrammen fordeles på de godkjente fruktlagre proporsjonalt etter mottatt fruktmengde i gjennomsnitt for de tre siste år, inkludert søknadsåret.

  Krav for å motta tilskuddet

  Tilskudd til fruktlager kan gis til godkjente fruktlagre. For å kunne få tilskudd, må fruktlageret ha mottatt i gjennomsnitt 100 tonn frukt fra minst 8 foretak de siste tre årene.

  Statens landbruksforvaltning kan etter søknad godkjenne samarbeidsavtaler mellom mindre fruktlagre som grunnlag for tilskuddsberettigelse. Fristen for å søke om dette er 1. juni.

  Minst 90 % av samlet mottak av epler og pærer skal være lagret i regi av fruktlageret, samt sortert og pakket ved fruktlagerets sentralbygg. Dette gjelder ikke sommerepler og epler/pærer som leveres til press.

  Statens landbruksforvaltning kan etter søknad godkjenne leiepakking av epler og pærer ved et annet fruktlager.

  Hvordan søke tilskuddet?

  Søknadsfristen er 15. februar. Bruk søknadsskjemaet som ligger på venstresiden under skjema.

  Hvordan bli godkjent fruktlager?

  Formålet med tilskudd til fruktlager er å fremme et forpliktende samarbeid om felles lagring, sortering, pakking og omsetning av frukt.
  For å bli godkjent som fruktlager, må lageret oppfylle kravene for å bli godkjent omsetningsledd, som står i forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd.:

  - Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret
  - Foretaket må selv ha direkte kontakt med leverandører
  - Foretaket må ha en administrasjon som kan utføre de oppgavene som trengs for rapportering
  - Regnskaps- og revisjonsopplegget må tilfredsstille kravene til dokumentasjon og kontroll
  - Fakturering/avregning må skje i foretakets navn
  - Foretaket må disponere tilfredsstillende lokaler for behandling ogo lagring av de varer som omsettes, samt disponere nødvendig kjølekapasitet.
  - Foretaket må innen 15. februar sende inn revisorbekreftede årsoppgaver elektronisk, og samtidig sende inn revisjons- og kontrollskjema som skal bekrefte antall foretak og totalmengde som er på den elektroniske årsoppgaven.

  Spesielt for fruktlager:

  - Det må være inngått avtale med foretak om lagring, sortering, pakking og salg av deres frukt- og bærproduksjon.
  - Fruktlageret skal disponere et sentralanlegg med lager og nødvendig kjølelagerkapasitet, og utstyr som er nødvendig for lagring, sortering og pakking av frukt og bær. Dersom sentrallageret ikke har tilstrekkelig kapasitet, kan leverandørenes lager inngå som en del av fruktlageret. Disse lagrene skal være under administrasjon av fruktlagerforetaket, og har samme krav som sentrallageret og skal være godkjente av Statens landbruksforvaltning. Fristen for å søke om å bruke leverandørenes lager er 1. september.
  - Fruktlageret skal ta del i lagerprogram og reguleringer av markedet
  - Fruktlageret må oppgi lagerbeholderninger, varekvalitet og sorteringsfordeling når Statens landbruksforvaltning krever det.

   

 • Prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit og ...

  Formålet med ordningen er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. Det kan gis prisnedskrivingstilskudd etter jordbruksavtalens satser til produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse som tilbyr minimum treårig avtale om mottak av avrenspoteter fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter.

  Prisdnedskrivningstilskuddet til potetsprit er kr 9,50 per liter, og tilskuddet til potemel er kr 3,50 per kg for 2013 og 2014.

  Se forøvrig Avrensordningen for poteter (i venstre kolonne).