Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Eggmarked i forandring

Tilbudet av ulike varianter av egg har økt betydelig de siste årene. Selv om prisen øker når egg selges som spesialvarianter har prisene holdt seg relativt stabile. Og med overgangen fra tradisjonelle bur til miljøbur blir det mindre av ”standardeggene”.

Høner i det friEU-forskriften som forbyr hold av høns i tradisjonelle bur fra 1.januar 2012 har de siste par årene satt fart på ombygging og nybygg. Dette har skapt overproduksjon i overgangen til nytt regelverk. Reaksjonen på dette har vært førtidsslakting av verpehøns både i 2010 og i 2011. På grunn av høyere engrossalg i år enn tidligere antatt peker nå septemberprognosen fra Totalmarked kjøtt og egg mot et underskudd av egg på om lag 100 tonn i 2011.

Mange eggprodusenter er godt i gang med omlegging tilpasset nytt lovverk, eller de har allerede avviklet alt hold av verpehøns i tradisjonelle bur. Etter hvert forsvinner ”standard-eggene” fra butikkhyllene, og det blir mer egg fra høns i miljøbur og egg fra frittgående høns (deriblant økologiske). Nortura anslår at 60 prosent av alle verpehøns i 2012 vil være i miljøinnredning og 40 prosent vil være frittgående.

Disse driftsformene krever mer plass og gir dermed dyrere egg. Også andre kriterier, som gul plomme m.m. gir en merverdi som hever prisen. Valgmulighetene er mange, og forbrukerpakningene varierer også etter størrelsen på eggene og antall egg i pakken.

I 2010 gikk produsentprisen noe ned i løpet av første halvår. Den gikk opp med ca. to prosent i juli, og holdt seg stabil resten av året. Produsentprisen steg minimalt i januar 2011, og opp med nærmere sju prosent fra juli. Engrosprisene viser tilnærmet lik utvikling, med prisøkning på ca. 2,5 prosent i juli 2010, tilnærmet uforandret resten av året, en liten prisøkning (ca. 1,4 prosent) fra januar 2011, og prisøkning på ca. 5,7 prosent fra juli. Prisøkningen på produsentnivå og engrosnivå i juli i år kan sees i sammenheng med økningen i målprisen på egg i jordbruksavtalen.  

Samtidig har prisstigningen på forbrukernivå, som var relativt sterk i 2008-2009, stoppet. Prisene har holdt seg relativt stabile i 2010 og de første månedene av 2011. Fra et høyt nivå ved inngangen til 2010 har prisene hovedsakelig sunket gjennom året. I 2011 har prisene hold seg relativt stabile første halvår, men har steget med nærmere fire prosent fra juli.

Dette innebærer at avstanden mellom engrosprisen og forbrukerprisen økte betydelig gjennom 2008 og 2009. Fra 2010 har denne prisavstanden blitt noe mindre og er nå på nivå med våren 2008, da forbrukerprisene begynte å stige sterkt.

Eggpriser 2004 - 2011
Figuren viser en sammenstilling av prisutviklingen (indeksert) for produsent, engros og forbruker fra 2004 til juni i år. Prisene som benyttes for ulike ledd er fra ikke helt sammenlignbare produkter:
-  Produsentprisene er fra et gjennomsnitt av ulike eggvarianter (str. L) t.o.m. 2009 og derfra direkte koplet mot prisen på egg fra høns i miljøbur (str. L) fra 2010. Prisene inneholder ulike tillegg. Dvs. en ikke kvalitetsnøytral indeks.
-  Engrosprisene er vektet snitt av alle varianter som er med i målprisoppfølgingen av egg (økologiske egg er utenom dette systemet). Fra 2. halvår 2009 var det en justering mht. hvilke varianter som skulle tas med, og sortimentet ble utvidet fra kun A-egg (standarden) til også å inkludere andre varianter. Dette gir seg utslag i et ”hopp” i indeksen til et nytt nivå. Dvs. heller ikke denne indeksen er kvalitetsnøytral.
-  Forbrukerprisene er vektet snitt av alle varianter på dagligvaremarkedet. Når det blir flere dyre produkter på markedet vil denne snittprisen påvirkes. Denne prisen inneholder også økologiske egg, i motsetning til engrosprisen.

 

Kontaktperson

  • Seksjon markeds- og prisutvikling Elin RøsnesTelefon: permisjon

Mer om temaet